Protocolo de actuación do SYSCA frente á crise sanitaria do COVID-19

Este protocolo é un documento vivo, é dicir, irase adaptando ás novas medidas que indiquen as autoridades sanitarias segundo a evolución da epidemia.